Onze vereniging is de oudste aquariumvereniging van de Noordelijke provincies en behoort ook landelijk tot de oudste verenigingen in deze hobby. We bestonden zelfs al voordat de landelijke bond werd opgericht. Op 2 november 1926 lag het museumschip "Klein Artis" geleid door Dhr. W.J.M.Deutz in de Kolk van Assen afgemeerd. Dit schip werd destijds bezocht door Dhr. A.H.Mulder, die met de heer Deutz de mogelijkheid besprak om in Assen een aquariumvereniging op te richten.

Dat gesprek leidde ertoe dat op 9 november van dat jaar 's avonds om 21.00 uur aan boord van "Klein Artis" een zestal aquariumliefhebbers met de heer Deutz en zijn zoon definitief besloten om in Assen een aquariumvereniging op te richten met de naam "Antoni van Leeuwenhoek". Het eerste bestuur bestond uit de heren A.H.Mulder (voorzitter), Tjepkema (secretaris), H.Heringa (penningmeester) en Kwerreveld (algemeen). De contributie werd vastgesteld op f 0,25 per maand en er werd vergaderd in hotel De Jonge, Het Parkhotel en Bellevue. De beide laatsten bestaan al jaren niet meer.

Rond de jaren dertig werd er al een tentoonstelling georganiseerd. Tijdens die tentoonstelling werd een fraaie guppenbak verkocht voor het, in die tijd, gigantische bedrag van f 20,00. Ooit kocht iemand in die tijd Neon Tetra's voor f 6,50 per stuk. Ter vergelijking de weekhuur van een arbeiderswoning bedroeg f 5,00. Het was de tijd dat heel voorzichtig de eerste elektrische verwarmingselementen hun entree maakten en het kwetsbare petroleumvlammetje begonnen te verdringen.

In de dertiger jaren waren bekende figuren in de vereniging de plaatselijke drukker, de heer Horstman en de heer Joosten. Dit waren ook de mensen die na de oorlogsjaren, waarin de vereniging een kwijnend bestaan leidde, haar weer nieuw leven inbliezen. Joosten werd later de eerste uitgever van ons verenigingsblad, de voorloper van Aqua Toni.

Door oorlogshandelingen is het archief van voor 1945 verloren gegaan. Tot 1963 bleef de vereniging klein en behoorlijk armlastig. Lezingen konden amper gehouden worden. De deskundigen woonden bijna allemaal in het westen en het vergoeden van reiskosten en honoraria was niet op te brengen. De opkomst op verenigingsavonden schommelde tussen de tien en twintig leden in die tijd.

In de loop van de jaren zestig kwam de vereniging tot grote bloei. Het ledental liep op tot boven de honderd, ja op een bepaald moment (1977) zelfs tot boven de tweehonderd en de eerste uitgave van Aqua Toni werd een feit. In 1973 was het volgende hoogtepunt. De club kreeg zijn eigen lokaal, een kelder onder de inmiddels afgebroken flat in de Einthovenstraat. Het was er klein en benauwd maar heel gezellig. Er is door een aantal leden heel hard gewerkt om dit lokaal te verkrijgen, te verbouwen en in te richten. Namen die bij deze tijd horen zijn Teun  Broersma, Peter Tjepkema, Klaas Kloosterhof en Elzo Rutgers. Helaas na enkele jaren bleek de exploitatie te duur en moesten we noodgedwongen elders onderkomen zoeken.

De financiële strop was bijna de genadeslag geworden, maar Antoni van Leeuwenhoek bleek veerkracht te hebben en kwam ook die tegenslag te boven. In deze tijd werd de kwaliteit van de aquaria binnen de vereniging steeds beter mede doordat er meer kennis op dit gebied binnen de vereniging kwam. Een bekende naam die hierbij hoort is Duco van Groningen die vele jaren allerlei functies vervulde maar bovenal keurmeester en dus vraagbaak voor velen was en tot op vandaag nog steeds is.

Deze ontwikkeling had zijn hoogtepunt in de vele Districtskampioenschappen van Gerard Menger met zijn Speciaal aquarium gebaseerd op het Malawimeer. Ja hij werd zelfs Landskampioen. In 1982 traden we toe tot de natuureducatieve stichting "De Kroezehof" en tot op heden maken we gebruik van de faciliteiten van deze stichting.

Natuurlijk was het niet allemaal en altijd hosanna De vereniging heeft ook dieptepunten gehad. Ik noemde al het fiasco met het clublokaal maar er is meer gebeurd. Zo was er begin jaren tachtig geen voorzitter te krijgen totdat iemand zichzelf kandidaat stelde en daar niemand anders wilde dus gekozen werd. Dit duurde twee avonden. Bij aanvang zette hij zo ongeveer iedereen in de houding en als iemand iets wilde zeggen dan moest hij of zij eerst gaan staan. Toen hiertegen bezwaar werd gemaakt trad hij (gelukkig) direct weer af.

Ook in 1992 trof de vereniging een crisis. Doordat de ledenvergadering de begroting verwierp trad het voltallige bestuur af, zegde zijn lidmaatschap op legde alle bestuurszaken op tafel en vertrok, een beduusde vergadering achterlatend. Enkele van de aanwezigen, Ton Schemkes, Hans Rijnboutt en Eef van Beek vormden in allerijl een interim-bestuur om de zaak draaiende te houden. Het ledental was dat jaar teruggelopen tot net boven de veertig en het heeft veel inspanning en werk gekost om uit dit dal te klimmen.

Na enkele jaren werden anderen bereid gevonden om de bestuursgelederen te versterken. Er werden nieuwe ideeën uitgetest, er werd een cursus aquarium houden ontworpen en gegeven en na verloop van enige jaren klom het ledental weer tot boven de zestig. In 2011 werd het VIJFENTACHTIG JARIG JUBILEUM gevierd.